Ge inte upp, ge hopp! (Torpkampanj 2021)   


Under året med pandemi har utvecklingen gått bakåt på nästan alla områden vad det gäller fattigdomsbekämpning, barns rätt till skolgång, hälsa och arbetet mot människohandel mm. Evangeliska Frikyrkan (EFK) arbetar mitt i pandemin med att förbättra situationen för människor runt om världen. Här nedan är några exempel på projekt vi arbetar med som gåvorna kommer att fördelas till. Tack för din gåva!  

47337 Korttidsboende för järnvägsbarn i Indien

Invid järnvägen i de största städerna i Indien ligger stora slumområden. Alltför många barn bor här och hjälper till att försörja familjen genom att putsa skor, tigga eller samla sopor som de säljer, men många hamnar också i kriminalitet eller utnyttjas. Vid järnvägen bor också gatubarn som rymt hemifrån, hamnat där genom människohandlare eller kommit bort från sina föräldrar. En del räddas och får bo på korttidsboenden som EFKs partner driver, medan man försöker hitta deras familjer. Det största arbetet sker dock i förebyggande syfte. Man erbjuder bland annat undervisning, hjälp att komma in i den statliga skolan och en meningsfull fritid för barn och ungdomar.

45034 Trygghet och rättigheter för barn Afrika 

Genom workshops i samarbete med organisationen Give a Child a Family har styrelsemedlemmar, pastorer och representanter från församlingarna, så kallade facilitatorer, tränats i barns rättigheter och skydd av barn för att själva sedan kunna träna andra. Ett häfte har arbetats fram av deltagarna och används som hjälp under utbildningarna. Häftet innehållet bibelord, bibliska värderingar och kyrkans ansvar för varje artikel från barnkonventionen. Efter de workshops som genomförts i de sex länder där EFK arbetar i Afrika finns många exempel på hur deltagarna har fått upp ögonen för vad arbete med barnens rättigheter innebär, vilket leder till engagemang för möjligheten att påverka barnens situation.

43233 Skolstöd till romer 

Romer är Europas mest diskriminerade folkgrupp. Trots att de bott i Europa i tusen år är de exkluderade från samhället och lever i ett stort utanförskap som präglas av fattigdom, arbetslöshet och dålig hälsa. Detta vill vi i EFK vara med och ändra på! Sedan 2005 har vi i EFK gett stöd till organisationen Bread of Life och deras arbete med att nå ut till de mest utsatta i det serbiska samhället. Under 2019 har de kunnat hjälpa sammanlagt 145 barn och ungdomar från den romska minoriteten genom lärarledd läxläsning, workshops och sociala aktiveter. Målet är att dessa unga människor ska kunna få samma möjligheter till en god utbildning och därigenom bättre kunna påverka hur deras framtid ser ut.

49150 Fritidsaktiviteter räddar barn från gatan

De barn som går i skolan i Brasilien gör det bara halvdagar och har ingen trygg plats att finnas på övrig tid när föräldrarna arbetar. För att förhindra att barnen hamnar på gatan och inte kan avsluta sina studier stöds nio projekt som erbjuder barnen värdefulla aktiviteter när de inte finns i skolan. Till exempel i Tanque, på landsbygden i nordöstra Brasilien, där den enda förskolan för barn i hela regionen finns. Här får barnen möjlighet att utvecklas och stimuleras i tidig ålder och får en trygg plats att vara på under dagarna.